Nezanedbávejte vlastní výzkum

Za globální finanční krizi můžete vinit řadu lidí: bezohledné poskytovatele hypoték, chamtivé investiční banky, neschopné regulátory, příliš povolné ratingové agentury.

Během této události, která otřásla světovými trhy, se však zase a znovu vynořuje jeden faktor: pomýlená důvěra.

Úvěrové ratingy z dílny Standard & Poor's, Moody‘s Investors Service a Fitch Ratings například vůbec nezachytily všudypřítomnost toxických aktiv schovaných v dluhopisech krytých hypotékami, takže nerozpoznaly rizika převedená na ještě exotičtější finanční nástroje, jejichž hodnota byla od těchto dluhopisů odvozena.

Tyto ratingy, které byly až příliš dobré na to, aby mohly odpovídat realitě, zmátly takřka všechny – od „hloupých“ investorů z celého světa, kteří tyto cenné papíry ochotně kupovali, po společnosti jako AIG, které lehkomyslně prodávaly pojištění ve formě swapů úvěrového selhání, jelikož předpokládaly, že se jedná o bezpečné cenné papíry.

Když se v letech 2007/2008 zhroutil americký realitní trh, přišla vlna nesplácení hypoték a investoři do dluhopisů krytých hypotékami i společnosti, které nabízely pojištění nesplácení, utrpěli ztráty, jež v mnoha případech vyžadovaly nákladnou záchranu ze strany vlády.

Finanční systém nemůže fungovat bez důvěry. Papírové peníze by byly bezcenné. Lidé by neukládali úspory do bank. Vykazovat finanční výsledky by nemělo žádný smysl.

Když je ujednání stvrzeno smlouvou, její signatáři v podstatě vyjadřují důvěru, že právní systém nestranně vyřeší veškeré spory.

Co se týče investic, jistá míra důvěry je nezbytná, ale investoři by nikdy neměli dovolit, aby slepá víra nahradila důkladné prověření potenciální investice. Už spousta manažerů takříkajíc pohořela na tom, že měla až příliš velkou důvěru v cizí názory.

Jak jsme již viděli, „odborníci“ dělají chyby – buď se šeredně zmýlí při posouzení bonity pochybného dluhopisu, nebo obchodují podle matematického modelu, který jednoho krásného dne položí hedgeový fond (jak se stalo v případě fondu Long-Term Capital Management), případně vynášejí do nebes technologické firmy neschopné dostat se do černých čísel až do okamžiku, kdy internetová bublina praskne.

Veškeré investiční analýzy, nápady a doporučení, které jsou v dnešní době k dispozici, by neměly nahrazovat vlastní přípravu. Na světě je totiž jediný člověk, který plně chápe vaše investiční potřeby a jehož investiční cíle jsou v naprostém souladu s vašimi – vy sami.

Naše zkušenosti ukazují, že klíčem k úspěchu je nejít ve stopách jiných lidí. Hledáme skrytou hodnotu pečlivou analýzou podniků, zpochybňujeme etablované myšlenkové vzorce a bráníme se skupinovému myšlení. V praxi to znamená, že naše investiční portfolia se výrazně odchylují od těch, která pouze napodobují referenční indexy.

Můžete udělat totéž, pokud budete ignorovat dav a budete investovat dle svého přesvědčení. Přinejmenším tak ponesete odpovědnost za svá rozhodnutí.

Je také přesvědčivě prokázáno, že dlouhodobě nadprůměrné výkonnosti lze dosáhnout, jen pokud jsou investoři ochotni dělat věci jinak a dle svých vlastních podmínek. Investiční hvězdy jako Warren Buffett a manažer hedgeových fondů Jim Simons nevydělaly spoustu peněz (pro sebe i pro své investory) tím, že kopírovaly někoho jiného.

Vodítka k možným příležitostem často najdete ve veřejně přístupných dokumentech, jako je účetní závěrka: v rozvaze, výkazu zisků a ztrát a výkazu peněžních toků.

Buffett řekl, že celých 50 let četl výroční zprávy IBM, než do tohoto poskytovatele informačních technologií v roce 2011 investoval 10,7 miliard dolarů. Buffettova společnost Berkshire Hathaway je nyní největším akcionářem IBM.

Jen málo z nás má tak vytříbený instinkt jako Buffett, ale většina lidí je schopna naučit se číst a interpretovat výroční zprávy jednoduchých podniků.

Rozvaha nám například řekne, do jaké míry je podnik zadlužen, zda má příliš mnoho neprodaných zásob, zda odběratelé platí včas nebo zda společnost na druhou stranu rozumně investuje volné peníze, nebo je nechává nečinně ležet.

Ne vždy narazíte na skrytý poklad, ale možná se tak vyhnete strašlivým chybám.

Důvěra může být báječná věc, ale při investování ji prosím používejte opatrně. Nedostatečná příprava může vážně poškodit vaše finanční zdraví.

Ale nevěřte tomu jen proto, že to říkáme. Běžte a přesvědčte se sami.

 

 

Důležité informace: Tento dokument neslouží k propagačním účelům a nepředstavuje nabídku či výzvu nebo součást nabídky či výzvy k emisi, prodeji, úpisu či nákupu libovolné investice. Jeho obsah ani šíření není základem žádné smlouvy o takových transakcích a nelze se o něj v této souvislosti opírat. Obsah tohoto dokumentu slouží jen pro informaci či ilustraci nebo k diskusi a nelze jej interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji libovolného investičního produktu. Jeho smyslem rovněž není deklarovat či zaručit výsledek libovolného investičního produktu, strategického programu či produktu. Na jednotlivé společnosti, cenné papíry či fondy se zde odkazuje výlučně za účelem ilustrace a nelze to interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji nebo investiční, právní či daňové poradenství.

Veškerý výzkum či analýzy, které byly využity k odvození výše uvedených informací či v souvislosti s nimi, obstarala společnost Aberdeen Asset Management Asia Limited („Aberdeen Asia“) pro své vlastní účely, aniž vzala v úvahu investiční cíle, finanční situaci či specifické potřeby konkrétního investora, a je možné, že na jejich základě byly podniknuty kroky pro vlastní účely společnosti Aberdeen Asia.

Aberdeen Asia neručí za přesnost, vhodnost či úplnost zde uvedených informací a výslovně vylučuje odpovědnost za libovolné chyby či opomenutí. Informace jsou uvedeny obecně, nezávazně a za předpokladu, že osoba, která podle nich jedná nebo na ně spoléhá, tak činí jen na své vlastní riziko. Z výsledků v minulosti nelze usuzovat na výsledky v budoucnosti. Libovolné prognózy či jiná prohlášení o budoucích událostech či výkonnosti zemí, trhů či společností nemusejí nutně svědčit o skutečných událostech či výsledcích a mohou se od nich lišit. Aberdeen Asia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit a opravovat zde uvedené informace včetně veškerých postojů či předpovědí. Na informace a postoje obsažené v tomto dokumentu ani na jejich přesnost či úplnost nelze spoléhat bez ohledu na účel.

Tento dokument nelze jakkoli reprodukovat bez výslovného svolení společnosti Aberdeen Asia, a pokud je obsah šířen, je nutné zajistit, aby reprodukce měla podobu, která přesně odráží zde prezentované informace.

Aberdeen Asset Management Asia Limited, registrační číslo 199105448E