Firmy stojí na lidech, ne na aktivech

Jak důležití jsou pro firmu lidé? Jsou pro ni životodárnou mízou? Nebo jsou to pouhá kolečka v soukolí? Záleží na tom, které lidi považujete za důležité. Význam generálního ředitele či manažerského týmu je jasný: tito lidé firmu vedou a reprezentují ji navenek.

V minulé generaci byl úspěšný generální ředitel kultovní postavou. Jmenovat můžeme například Jacka Welche či Richarda Bransona. Ti se nám dnes jeví spíše jako barvité výjimky. Po finanční krizi se více než kdykoli předtím klade důraz na dodržování předpisů. Firmy musí prokazovat, že jsou v dobré kondici a že jsou rozumně řízeny. Představenstva analyzují velké obchody a drží generální ředitele na uzdě.

Není divu, že tato nová nálada má původ v bankovnictví. Od krize uplynulo sedm let a regulátoři se stále ještě potýkají s otázkou, jak zabránit opakování situace, kdy bankovní šéfové v lepším případě zaštiťovali nebezpečně agresivní strategie a v horším případě dopustili hrubé přečiny proti platným pravidlům ve finančnictví.

Aberdeen dává jako společnost dlouhodobě investující v Asii přednost kompetencím před nadměrným egem. Jakmile máme představu o tom, zda nějaká firma vydělává a bude vydělávat, zaměříme se na generálního ředitele a zkoumáme, zda se mu dá věřit, že zajistí růst firmy podle objektivních měřítek a že se o jeho plody podělí s investory.

Generální ředitelé však nejsou jediní lidé, kterým se stojí za to věnovat. A také nejsou všichni ze stejného těsta. V Japonsku je generální ředitel loutka a často se obměňuje, aby se podpořil konsensus a aby se nahoře vystřídaly všechny relevantní osoby. V jihovýchodní Asii je typičtější osobou patriarcha řídící rodinnou firmu.

Nemáme předsudky vůči žádnému z existujících modelů. Důležitý je systém brzd a protivah. Představenstvo většinově složené z nevýkonných ředitelů a vedené nezávislým předsedou obvykle skýtá nejlepší ochranu proti nevyzpytatelnosti. V praxi najdeme v Asii až příliš představenstev, která jsou vůči svému generálnímu řediteli loajální. Když se nenajde nikdo, kdo by šéfovi oponoval, může to podlomit chod firmy, nebo ji dokonce zničit.

„Lidé jsou naším nejdůležitějším aktivem“ je klišé, které může znít banálně a zároveň povýšeně. V jádru je však pravdivé: podniky, které jsou schopny soustavně dodržovat úspěšnou strategii, mají takřka vždy silnou firemní kulturu. Strategie, kde firemní kultura hází klacky pod nohy, naopak zpravidla vede k nezdaru.

Výzkum Credit Suisse o dlouhodobých výnosech na akciových trzích ukazuje, že špičkové podniky zůstávají špičkové (a opačně). Je za tím spousta důvodů, ale tato studie implicitně ukazuje, že u úspěšných firem se projevuje hlavně jasný plán a efektivní řízení zisku. Šéfové přicházejí a odcházejí.

Definovat firemní kulturu je velice složité. Hodnoty a postoje se obvykle utvářejí v zasedací místnosti. Úspěšné firmy podněcují zaměstnance, aby táhli za společný provaz a nehráli jen na sebe. Svým dílem musí přispět také politika podniku, která musí zaměstnancům zajistit uznání za jejich práci, vhodnou motivaci a odměnu (finanční i jinou). Firmě se to vrátí v podobě loajality a hrdosti zaměstnanců na práci.

Jaké příklady pozitivní firemní kultury najdeme v Asii? I když v Asii se obecně nedostává značek s domácími kořeny, není tam nouze o zajímavé firmy, které pro investory stojí za zvážení. Jednou z takových společností je indická Housing Development Finance Corp., jejíž akcie vlastníme již více než deset let. Tohoto poskytovatele hypoték řídí vysoce schopní manažeři, kteří v HDFC pracují v průměru déle než 30 let. Silný důraz na řízení nákladů se promítá do setrvale dobrých výnosů pro akcionáře.

Další společností, kterou doporučujeme, je AIA Insurance, kotovaná na hongkongské burze. Její mateřská společnosti AIG ji odprodala, jakmile se během finanční krize dostala do obtíží (asijské jednotky se to netýkalo). Model AIA je postaven na 80letých zkušenostech v Asii, mixu produktových inovací, finanční síle a penetraci trhu. Firma spoléhá zejména na agenty, kteří z prodejů získávají provize. Zásluhou managementu je kvalitní řízení agentů, což znamená eliminaci těch nevýkonných a patřičné odměňování hvězd.

Když firma v roce 2010 vstoupila na burzu, již deset let jsme nekupovali akcie během prvotní veřejné nabídky. U AIA jsme udělali výjimku. Od té doby se cena akcií více než zdvojnásobila*.

* K 26. srpnu 2015

 

 

 

 

Důležité informace: Tento dokument neslouží k propagačním účelům a nepředstavuje nabídku či výzvu nebo součást nabídky či výzvy k emisi, prodeji, úpisu či nákupu libovolné investice. Jeho obsah ani šíření není základem žádné smlouvy o takových transakcích a nelze se o něj v této souvislosti opírat. Obsah tohoto dokumentu slouží jen pro informaci či ilustraci nebo k diskusi a nelze jej interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji libovolného investičního produktu. Jeho smyslem rovněž není deklarovat či zaručit výsledek libovolného investičního produktu, strategického programu či produktu. Na jednotlivé společnosti, cenné papíry či fondy se zde odkazuje výlučně za účelem ilustrace a nelze to interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji nebo investiční, právní či daňové poradenství.

Veškerý výzkum či analýzy, které byly využity k odvození výše uvedených informací či v‘ souvislosti s nimi, obstarala společnost Aberdeen Asset Management Asia Limited („Aberdeen Asia“) pro své vlastní účely, aniž vzala v úvahu investiční cíle, finanční situaci či specifické potřeby konkrétního investora, a je možné, že na jejich základě byly podniknuty kroky pro vlastní účely společnosti Aberdeen Asia.

Aberdeen Asia neručí za přesnost, vhodnost či úplnost zde uvedených informací a výslovně vylučuje odpovědnost za libovolné chyby či opomenutí. Informace jsou uvedeny obecně, nezávazně a za předpokladu, že osoba, která podle nich jedná nebo na ně spoléhá, tak činí jen na své vlastní riziko. Z výsledků v minulosti nelze usuzovat na výsledky v budoucnosti. Libovolné prognózy či jiná prohlášení o budoucích událostech či výkonnosti zemí, trhů či společností nemusejí nutně svědčit o skutečných událostech či výsledcích a mohou se od nich lišit. Aberdeen Asia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit a opravovat zde uvedené informace včetně veškerých postojů či předpovědí. Na informace a postoje obsažené v tomto dokumentu ani na jejich přesnost či úplnost nelze spoléhat bez ohledu na účel.

Tento dokument nelze jakkoli reprodukovat bez výslovného svolení společnosti Aberdeen Asia, a pokud je obsah šířen, je nutné zajistit, aby reprodukce měla podobu, která přesně odráží zde prezentované informace.

Aberdeen Asset Management Asia Limited, registrační číslo 199105448E