Kvalita rozvahy je klíčový faktor

Jako investoři někdy až příliš lpíme na ziskovosti podniků. Výše zisků a jejich soulad s očekáváním může ovlivnit cenu akcií a to, jak vysoká – pakliže vůbec nějaká – dividenda bude vyplacena.

Během týdnů, v nichž se zveřejňují finanční výkazy, zisky vládnou novinovým titulkům, ale ostřílení investoři považují za lepší ukazatel finančního zdraví rozvahu podniku.

Rozvaha je finančním výkazem, který poskytuje statický pohled na aktiva, závazky a vlastní kapitál podniku.

Pokud tyto údaje používáme správně, mohou nám říci, do jaké míry je podnik zadlužen, zda má příliš mnoho neprodaných zásob, zda odběratelé platí včas nebo zda společnost na druhou stranu rozumně investuje volné peníze, nebo je nechává nečinně ležet.

Hollywoodské studio Metro-Goldwyn-Mayer požádalo v roce 2010 o ochranu proti věřitelům dle kapitoly 11 amerického zákona o bankrotech. Stalo se tak pět let poté, co jej formou tzv. zadluženého výkupu převzalo konsorcium zahrnující obřího japonského výrobce elektroniky Sony

V důsledku tohoto převzetí se studio MGM, které se podílelo na filmech jako Čaroděj ze země Oz či Jih proti Severu, potýkalo s dluhem činícím neudržitelné 4 miliardy dolarů.

Pod vlastnictvím svých někdejších věřitelů se studio z bankrotu dostalo a točí další filmy, ale tento smutný příběh slouží jako odstrašující příklad úskalí spojených s  předlužením.

Příliš velké dluhy nás děsí. Jako investoři máme mnohem větší pocit bezpečí, pokud společnost prokáže, že má solidní rozvahu. To obvykle znamená, že firma má rezervy na financování své expanze nebo na zvýšení výnosů pro akcionáře prostřednictvím zpětného odkupu akcií či vyšších dividend.

O společnosti rovněž mnohé vypovídá to, jak vynakládá volné peníze. Varovným signálem by mělo být, pokud developeři začnou investovat do profesionálních fotbalových klubů (jak se stává v Číně), nebo pokud firmy nakupují exotické finanční nástroje, kterým stěží rozumějí (vzpomínáte si na syntetické zajištěné dluhové obligace)?

Bez ohledu na výše uvedené má management velkou volnost v prezentaci finančních údajů, jelikož finanční výkazy jsou součtem mnoha předpokladů.

 

„Ambiciózní“ přístup k aktivům může rozvahu „nafouknout“. Oceňování tzv. nehmotných aktiv (goodwill, duševní vlastnictví, značky) může být dost subjektivní a na obtíže můžeme narazit i při zjišťování přesné hodnoty organických materiálů a látek, jako jsou palmový olej či dřevo.

I u výzkumu a vývoje mají finanční ředitelé jistý manévrovací prostor; buď je mohou dávat do nákladů, nebo je mohou kapitalizovat, takže figurují v rozvaze.

Podniky si mohou půjčovat peníze prodejem tzv. hybridních cenných papírů, které kombinují vlastnosti dluhových a kapitálových nástrojů. Nástroje jako věčné dluhopisy umožňují společnostem zvýšit zadlužení, pro účetní účely se však v rozvaze objevují jako vlastní kapitál.

Závazky související s penzijním připojištěním lze řídit změnou jistých předpokladů ohledně diskontních sazeb. Na dny, které jsou z finančního hlediska klíčové, lze sjednat krátkodobou půjčku, která vylepší dluhový profil firmy, takže analytici se často musejí mít na pozoru před dluhy, které nejsou plně zohledněny v rozvaze.

Jaké je tedy řešení? Společnost Aberdeen vždy preferuje jednodušší podniky, protože jsou snáze pochopitelné. Pokud je účetnictví příliš komplikované nebo vlastnická struktura nejistá, nejspíš o akcie nebudeme mít zájem.

K podnikům, které se nám opravdu zamlouvají, patří společnost Cafe de Coral, obchodovaná na hongkongské burze. Stěží najdete něco jednoduššího než setrvale ziskový řetězec restaurací rychlého občerstvení.

Jedná se o jednu z nejznámějších hongkongských značek dostupného, pestrého čínského jídla, která expandovala přes hranice do dalších částí jižní Číny.

Svůj růst navíc takřka výlučně financuje ze svého cash flow, a tak se může chlubit zdravou rozvahou s minimálním zadlužením.

Pro firmu je rozvaha něco jako páteř pro člověka – hodně nám napoví o charakteru.

 

 

 

 

Důležité informace: Tento dokument neslouží k propagačním účelům a nepředstavuje nabídku či výzvu nebo součást nabídky či výzvy k emisi, prodeji, úpisu či nákupu libovolné investice. Jeho obsah ani šíření není základem žádné smlouvy o takových transakcích a nelze se o něj v této souvislosti opírat. Obsah tohoto dokumentu slouží jen pro informaci či ilustraci nebo k diskusi a nelze jej interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji libovolného investičního produktu. Jeho smyslem rovněž není deklarovat či zaručit výsledek libovolného investičního produktu, strategického programu či produktu. Na jednotlivé společnosti, cenné papíry či fondy se zde odkazuje výlučně za účelem ilustrace a nelze to interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji nebo investiční, právní či daňové poradenství.

Veškerý výzkum či analýzy, které byly využity k odvození výše uvedených informací či v‘ souvislosti s nimi, obstarala společnost Aberdeen Asset Management Asia Limited („Aberdeen Asia“) pro své vlastní účely, aniž vzala v úvahu investiční cíle, finanční situaci či specifické potřeby konkrétního investora, a je možné, že na jejich základě byly podniknuty kroky pro vlastní účely společnosti Aberdeen Asia.

Aberdeen Asia neručí za přesnost, vhodnost či úplnost zde uvedených informací a výslovně vylučuje odpovědnost za libovolné chyby či opomenutí. Informace jsou uvedeny obecně, nezávazně a za předpokladu, že osoba, která podle nich jedná nebo na ně spoléhá, tak činí jen na své vlastní riziko. Z výsledků v minulosti nelze usuzovat na výsledky v budoucnosti. Libovolné prognózy či jiná prohlášení o budoucích událostech či výkonnosti zemí, trhů či společností nemusejí nutně svědčit o skutečných událostech či výsledcích a mohou se od nich lišit. Aberdeen Asia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit a opravovat zde uvedené informace včetně veškerých postojů či předpovědí. Na informace a postoje obsažené v tomto dokumentu ani na jejich přesnost či úplnost nelze spoléhat bez ohledu na účel.

Tento dokument nelze jakkoli reprodukovat bez výslovného svolení společnosti Aberdeen Asia, a pokud je obsah šířen, je nutné zajistit, aby reprodukce měla podobu, která přesně odráží zde prezentované informace.

Aberdeen Asset Management Asia Limited, registrační číslo 199105448E