Důležitost férového zacházení s akcionáři

V čí prospěch podniky fungují? Vlastníky veřejně obchodované společnosti jsou její akcionáři. Přinejmenším teoreticky tedy podnik existuje pro ně. Jenže takřka od samotného zrození akciových společností v 19. století je známo, že systém trpí jistou vadou.

Pokud jsou majitelé pasivní a svěří řízení lidem mimo svůj okruh, může nastat to, čemu se v ekonomii říká problém pána a správce. Manažer, který má více informací o každodenním fungování společnosti, se přirozeně pokouší maximalizovat své bohatství na úkor majitele, což vede ke střetu zájmů.

V moderních firmách tento konflikt probíhá neustále. Generální ředitelé odcházejí ze své funkce o miliony bohatší navzdory nevalné ceně akcií. Teoreticky (opět...) existují kodexy, jež zakotvují osvědčené postupy řízení. Dle standardního doporučení má na manažery jménem akcionářů dohlížet většinově nezávislé představenstvo bez výkonných pravomocí.

Jenže dokonalé řízení ani dokonalé modely neexistují. V USA často pozorujeme souběh funkcí předsedy představenstva a generálního ředitele. V Německu vykonávají dohled dozorčí rady, v nichž jsou zastoupeni majitelé a zaměstnanci.

Naproti tomu japonské firmy fungují ve stejné míře ve prospěch zaměstnanců, komunit a zájmových skupin (jako jsou banky či dodavatelé) jako ve prospěch akcionářů. Propracovat se do pozice, v níž firmu ovládáte, je takřka nemožné.

Za „starých špatných“ časů byla Asie synonymem „kamarádíčkovského kapitalismu“ a veřejně obchodované společnosti ovládané rodinami vyvolávaly značnou skepsi. Majitelé menšinových podílů mohli vinit maximálně sami sebe, když většinoví vlastníci vyváděli peníze z podniků kotovaných na burze do svých vlastních firem nebo když podniky nabývaly nadhodnocená aktiva. Všude vládla beztrestnost.

Nyní se podniky kotované na burze v celém regionu musejí řídit mnohem přísnějšími pravidly. Ty nejlepší rodinné koncerny jsou nyní opravdu velmi kvalitní. Mnohé zaměstnávají profesionální manažery a pravidelně konzultují akcionáře. Jelikož rodiny mají v podnikání své vlastní peníze, věnují větší pozornost tomu, za co se tyto peníze vydávají.

Neznamená to, že Asie je plná napravených hříšníků. Reputace je dlouhodobá záležitost a lidé jen tak nezapomínají. Investor by vždy měl znát minulost toho, kdo má v podniku rozhodující slovo, jelikož to je nejlepší vodítko k budoucímu chování.

Reputace má význam i proto, že zákony na ochranu akcionářů v Asii jsou bezzubé. Navzdory zlepšením v pravidlech řízení firem často forma zastiňuje podstatu. Může se zdát, že představenstvo je nezávislé, ale pak se ukáže, že v něm sedí příbuzní manažerů, spřátelení právníci nebo užiteční obchodní partneři.

V některých asijských zemích je stále legální vydat až 10 % nových akcií bez hlasování (vhodný způsob, jak „zředit“ vliv nežádoucích osob), hlasovat o důležitých záležitostech zvedáním rukou (to posiluje pozici krátkozrakých generálních ředitelů, zatímco hlasy zmocněnců, jakými jsme my v případě klientských fondů, jsou takřka bezcenné) a obchodovat akcie ještě měsíc před zveřejněním výsledků za uplynulý rok (v Hongkongu je to dlouhodobě příčinou zneužívání důvěrných informací).

Nebylo by spravedlivé naznačovat, že pravidla si ohýbají jen asijské podniky. Na asijských burzách najdeme řadu podniků, jež jsou dceřinými společnostmi západních firem. Ty sice slibují západní standardy řízení, ale nejsou imunní vůči nekalým praktikám. V průběhu let jsme se od mateřských společností dočkali nabídek na odkup svých menšinových podílů pod hodnotou, jenže nezávislí členové představenstva se o lepší cenu nezasazovali.

Obří výrobce spotřebních produktů Unilever nedávno navrhl prudké zvýšení licenčních poplatků od svých dceřiných společností kotovaných na burzách v Indonésii a Indii. Indonéské předpisy nepožadují, aby o takové věci rozhodovali akcionáři, a tak Unilever svůj záměr zkrátka uvedl do praxe.

Kvalitní řízení podniků stojí a padá se systémem kontrol a rovnovah a s jedním křehkým faktorem – s důvěrou.

Struktura sama o sobě není zárukou ničeho. Dlouhodobě držíme podíly v etablovaných hongkongských kolosech Swire a Jardines navzdory dualistické struktuře akcií, která zakládá nepoměr v hlasovacích právech.

Jak zjistila společnost Alibaba, něco takového firmě, která se o kotaci na hongkongské burze uchází dnes, již neprojde. A tak se tato čínská internetová firma vydala do USA, kde je tento akciový apartheid kupodivu stále ještě povolen.

 

 

Důležité informace: Tento dokument neslouží k propagačním účelům a nepředstavuje nabídku či výzvu nebo součást nabídky či výzvy k emisi, prodeji, úpisu či nákupu libovolné investice. Jeho obsah ani šíření není základem žádné smlouvy o takových transakcích a nelze se o něj v této souvislosti opírat. Obsah tohoto dokumentu slouží jen pro informaci či ilustraci nebo k diskusi a nelze jej interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji libovolného investičního produktu. Jeho smyslem rovněž není deklarovat či zaručit výsledek libovolného investičního produktu, strategického programu či produktu. Na jednotlivé společnosti, cenné papíry či fondy se zde odkazuje výlučně za účelem ilustrace a nelze to interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji nebo investiční, právní či daňové poradenství.

Veškerý výzkum či analýzy, které byly využity k odvození výše uvedených informací či v‘ souvislosti s nimi, obstarala společnost Aberdeen Asset Management Asia Limited („Aberdeen Asia“) pro své vlastní účely, aniž vzala v úvahu investiční cíle, finanční situaci či specifické potřeby konkrétního investora, a je možné, že na jejich základě byly podniknuty kroky pro vlastní účely společnosti Aberdeen Asia.

Aberdeen Asia neručí za přesnost, vhodnost či úplnost zde uvedených informací a výslovně vylučuje odpovědnost za libovolné chyby či opomenutí. Informace jsou uvedeny obecně, nezávazně a za předpokladu, že osoba, která podle nich jedná nebo na ně spoléhá, tak činí jen na své vlastní riziko. Z výsledků v minulosti nelze usuzovat na výsledky v budoucnosti. Libovolné prognózy či jiná prohlášení o budoucích událostech či výkonnosti zemí, trhů či společností nemusejí nutně svědčit o skutečných událostech či výsledcích a mohou se od nich lišit. Aberdeen Asia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit a opravovat zde uvedené informace včetně veškerých postojů či předpovědí. Na informace a postoje obsažené v tomto dokumentu ani na jejich přesnost či úplnost nelze spoléhat bez ohledu na účel.

Tento dokument nelze jakkoli reprodukovat bez výslovného svolení společnosti Aberdeen Asia, a pokud je obsah šířen, je nutné zajistit, aby reprodukce měla podobu, která přesně odráží zde prezentované informace.

Aberdeen Asset Management Asia Limited, registrační číslo 199105448E